12/13/14 August 2016 - Recreation Area Puyenbroeck Wachtebeke

Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT THE QONTINENT
(Onderhavig reglement zal duidelijk zichtbaar aan de inkom opgehangen worden zoals voorzien door de wet)

EXIT = NO RE-ENTRY
DON'T BRING FOOD, DRINKS, WEAPONS or DRUGS


OPENINGSUREN/CHECK-IN FESTIVAL
Zaterdag 13 augustus 2016 - 12.00u tot 01.00u
(jij kan jouw e-ticket omruilen voor je inkombandje tot 22:00u)
Zondag 14 augustus 2016 - 12.00u tot 23.00u
(jij kan jouw e-ticket omruilen voor je inkombandje tot 20:00u)

ARTIKEL 1
De personen die het festivalterrein betreden moeten kennis nemen van dit reglement, de bepalingen ervan aanvaarden en deze naleven.

ARTIKEL 2
Ieder persoon die zich aanbiedt aan de ingang van het festivalterrein moet in het bezit zijn van ofwel een geldig toegangsbewijs ofwel een speciale toelating die wordt verleend door de organisator. Eén toegangsbewijs geldt voor slechts 1 toegang van 1 persoon en is enkel geldig op de dag of dagen van het festival. Indien men het terrein verlaat, heeft men een nieuw toegangsbewijs nodig.

Namaken van het toegangsbewijs of van enige andere speciale toelating om het terrein te betreden wordt ten allen tijde juridisch vervolgd.

De organisatie behoudt zich het recht voor om vanaf 22:00u op zaterdag en vanaf 20:00u op zondag bezoekers, zelfs met een geldig toegangsbewijs of speciale toelating van de organisator, de toegang te ontzeggen.

Elke houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating afgeleverd door de organisator, bevindt zich op het festivalterrein volledig op eigen risico en ontslaat de organisator van alle aansprakelijkheid, ook voor diefstal of ongevallen.

ARTIKEL 3
Het toegangsbewijs of ticket wordt noch geruild, noch terugbetaald.

ARTIKEL 4
Bij betreding van het evenement moet het toegangsbewijs of ticket afgegeven worden.

ARTIKEL 5
De toegang tot het festivalterrein is verboden of wordt geweigerd aan personen:
- die kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend middel.
- die vroeger reeds een festivalterreinverbod hebben gekregen, opgelegd door ofwel de organisator ofwel de administratieve of gerechtelijke autoriteiten.
- die door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde te verstoren of daartoe te provoceren door bijvoorbeeld het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, woede, ...
- die zich verzetten tegen de controle en niet-systematische aftasting door de bewakingsagenten en veiligheidsdiensten van het festival.
- die zich verzetten tegen de afgifte van voorwerpen die door de veiligheidsdiensten van het festival worden beschouwd als gevaarlijk of verboden (zie artikel 7).
- die op enigerlei wijze in strijd handelen met de bepalingen van één of meerdere artikelen van dit huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 6
Iedere houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating, die zich binnen het festivalterrein wil begeven moet zich onderwerpen aan de controle van zijn toegangsbewijs of van deze speciale toelating. Betreding van het festivalterrein impliceert een mogelijke aftasting.

De bewakingsagenten kunnen de houders van een toegangsbewijs of van de speciale toelating, van hetzelfde geslacht als het hunne, verzoeken zich vrijwillig aan een oppervlakkige controle van kleding en bagage te onderwerpen, teneinde voorwerpen te detecteren waarvan het binnen brengen op het festivalterrein het verloop van het festival kan verstoren, de veiligheid van de andere bezoekers in het gedrang kan brengen en de openbare orde kan verstoren. De bewakingsagenten kunnen om afgifte van die voorwerpen verzoeken.

ARTIKEL 7
Het is de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating die zich aanbieden tot de toegang van het festivalterrein alsook de aanwezige personen op het festivalterrein verboden binnen te brengen, te laten binnen brengen of in het bezit te zijn van de volgende voorwerpen:
- eigen drank of voeding, flessen, glazen, blikken, drugs of opwekkende middelen, e.a.
- mensen die om medische reden (vb. diabetes) voedingsmiddelen of medicijnen hiervoor bijhebben dienen in het bezit te zijn van een medisch attest.
- deo of parfum in grote flessen of spuitbussen (cosmeticaproducten in normale vorm en grootte zijn toegelaten (max 50ml).
- enig toestel (paraplu, parasol, statief voor film- of foto-apparaat, wandelstok) dat door de security-diensten aan de ingang wordt beschouwd als gevaarlijk voor de andere festivalbezoekers kan geweigerd worden.
- projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige toestand.
- ontvlambare producten of materialen, spuitbussen.
- pyrotechnische voorwerpen zoals Bengaals vuur, ...
- om het even welk wapen of gevaarlijk, snijdend of kneuzend voorwerp dat als dusdanig zou kunnen worden gebruikt (stokken, kettingen, slag-, steek- of stootwapens, e.a.).
- alles dat als middel kan gebruikt worden om de orde te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en/of schade toe te brengen aan goederen en personen.
- dieren worden niet toegelaten op het festivalterrein.

ARTIKEL 8
Op het festivalterrein is het voor de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating ten strengste verboden:
- zich te bevinden in de niet toegankelijke gedeelten van het terrein overeenkomstig het toegangsbewijs of de speciale toelating, zoals bijvoorbeeld productielokalen, artiestenloges, neutrale en VIP zones, perslokalen, burelen, backstage ruimtes, enz.
- tenten, constructies, hekkens of omheiningen, afsluitingen, lichtmasten, tafels, banken, of enige andere infrastructuur van het terrein te beklimmen.
- de toegangen, uitgangen en evacuatiewegen te belemmeren en zich op deze plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden of het verlaten van het terrein.
- zich te vermommen of zich aan de herkenbaarheid te onttrekken, de orde te verstoren en de veiligheid van het publiek in het gedrang te brengen.
- verkopen of in verkoop brengen van dranken, voeding of enig ander product zonder de uitdrukkelijke toelating van de organisator.
- te gooien of te schieten met enig voorwerp of vloeistof of enig ander product in losse of gasachtige toestand.
- te roken in zones waar een rookverbod geldt.
- te wildplassen.
- alle voertuigen die zich op het terrein bevinden dienen van een sticker, uitgegeven door de organisatie, te zijn. Overtreders zullen weggesleept worden ten koste van de overtreder.

ARTIKEL 9
Op het festivalterrein zijn teksten, symbolen, afbeeldingen, gebaren en onbetamelijke uitlatingen die aanleiding geven tot racisme, xenofobie, provocatie en discriminatie verboden.

ARTIKEL 10
Op het festivalterrein zullen de bezoekers steeds de richtlijnen van de organisator of de door hem aangestelde of gemandateerde personen opvolgen. Bij niet opvolging kunnen deze personen van het terrein worden verwijderd. De organisator kan hiervoor zo nodig beroep doen op de politiediensten.

De houder van een toegangsbewijs verklaart zich akkoord met elke instructie die wordt opgelegd door de organisator in het kader van de openbare orde en de veiligheid tijdens het evenement.

De bezoekers die om één van bovenstaande redenen van het terrein worden verwijderd, worden voor de rest van de duur van het festival de toegang tot het terrein ontzegd, ook al zijn ze in het bezit van een nieuw en geldig toegangsbewijs of speciale toelating.

Indien de organisator om veiligheidsredenen het recht van toegang tot het festival aan iemand weigert, mag de organisator om dezelfde redenen het toegangsbewijs van die persoon ontnemen en de verdere toegang ontzeggen om te vermijden dat de betrokken persoon later opnieuw zou trachten het terrein te betreden. Indien de organisator om dezelfde redenen de betrokken persoon van het terrein laat verwijderen, is de organisator er niet toe gehouden het toegangsbewijs terug te betalen.

ARTIKEL 11
De organisator behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen het recht voor om:
- het festival te onderbreken of stop te zetten.
- de toeschouwers tijdelijk op het terrein op te houden bij het einde van het festival.
- het terrein geheel of gedeeltelijk te ontruimen.
- de toegang tot het terrein te weigeren ondanks het in bezit zijn van een geldig toegangsbewijs.

De organisator kan genoodzaakt zijn het programma of de uurregeling van het festival te wijzigen. In dat geval blijft het toegangsbewijs geldig en wordt het noch geruild, noch terugbetaald.

ARTIKEL 12
Onder verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot “Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 tot omzetting van de Richtlijn 95 / 46 / EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens" wordt de festivalbezoeker in kennis gesteld dat de organisator op grond van veiligheidsoverwegingen gegevens verzamelt en verwerkt in een geautomatiseerd bestand. Deze wet reglementeert het verwerken en het recht op inzage van persoonlijke gegevens. De persoonlijke gegevens ontvangen bij de aankoop van het toegangsbewijs kunnen door de organisator gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Alle persoonlijke data van deze bestanden zijn conform de regelingen van de wet van 8/12/1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Elke persoon die het festivalterrein betreedt verklaart zich akkoord dat hij kan worden gefotografeerd en gefilmd en de beelden kunnen worden geregistreerd en opgeslagen. Deze foto's of filmbeelden kunnen door de organisator gebruikt worden om promotie te voeren voor het festival. Het registreren en het opslaan van deze beelden door de politiediensten en/of organisator gebeurt ook in de optiek om de handhaving en de naleving van de veiligheid te verzekeren op het festivalterrein.

De verwerking van de beelden heeft tot doel de misdrijven en de inbreuken op dit huishoudelijk reglement te voorkomen en op te sporen, en hun sanctie mogelijk te maken door de identificatie van de daders. Foto's of films die door de bezoekers op het terrein genomen worden tijdens festival mogen niet voor commerciële of openbare doeleinden gebruikt worden, tenzij met schriftelijke toelating van de organisator.


HUISHOUDELIJK REGLEMENT CAMPING THE QONTINENT
(Onderhavig reglement zal duidelijk zichtbaar aan de inkom opgehangen worden zoals voorzien door de wet)

ACCESS TO CAMPING ONLY WITH CAMPING-BRACELET IN COMBINATION WITH FESTIVAL-BRACELET
DON'T BRING FOOD, DRINKS, WEAPONS or DRUGS


OPENINGSUREN/CHECK-IN CAMPING
- vrijdag 12/08: check-in mogelijk van 14:00u tot 00:00u
- zaterdag 13/08: check-in mogelijk van 10:00u tot 20:00u
- zondag 14/08: check-in mogelijk van 10:00u tot 14:00u

EXIT POLICY: om veiligheidsredenen kan u de camping niet meer verlaten vanaf 01:00u na einde festival. De camping opent iedere dag om 07:00u.

ARTIKEL 1
De personen die het campingterrein van “The Qontinent", betreden moeten kennis nemen van dit reglement, de bepalingen ervan aanvaarden en deze naleven.

ARTIKEL 2
Ieder persoon die zich aanbiedt aan de ingang van het campingterrein moet in het bezit zijn van ofwel een geldig toegangsbewijs ofwel een speciale toelating die wordt verleend door de organisator. Één toegangsbewijs geldt voor slechts 1 toegang van 1 persoon en is enkel geldig op de dag of dagen van de camping. Namaken van het toegangsbewijs of van enige andere speciale toelating om het terrein te betreden wordt ten allen tijde juridisch vervolgd.

De organisatie behoudt zich het recht voor om op vrijdag en zaterdag vanaf 22:00u en op zondag vanaf 12:00u campingbezoekers, zelfs met een geldig toegangsbewijs of speciale toelating van de organisator, de toegang tot de camping te ontzeggen.

Elke houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating afgeleverd door de organisator, bevindt zich op het campingterrein volledig op eigen risico en ontslaat de organisator van alle aansprakelijkheid, ook voor diefstal of ongevallen.

ARTIKEL 3
Het toegangsbewijs of ticket wordt noch geruild, noch terugbetaald door de organisatie.

ARTIKEL 4
Bij betreding van het evenement moet het toegangsbewijs of ticket afgegeven worden. In ruil hiervoor ontvangt met een polsbandje. Met dit polsbandje krijgt je gedurende de openingsuren toegang tot de camping.

ARTIKEL 5
De toegang tot de camping is verboden of wordt geweigerd aan personen:
- die kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend middel.
- die vroeger reeds een (festivalterrein)verbod hebben gekregen, opgelegd door ofwel de organisator ofwel de administratieve of gerechtelijke autoriteiten.
- die door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde te verstoren of daartoe te provoceren door bijvoorbeeld het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, woede, ...
- die zich verzetten tegen de controle en niet-systematische aftasting door de bewakingsagenten en veiligheidsdiensten van het festival en de camping.
- die zich verzetten tegen de afgifte van voorwerpen die door de veiligheidsdiensten van de camping worden beschouwd als gevaarlijk of verboden (zie artikel 7).
- die op enigerlei wijze in strijd handelen met de bepalingen van één of meerdere artikelen van dit huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 6
Iedere houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating, die zich binnen het camping- en festivalterrein wil begeven moet zich onderwerpen aan de controle van zijn toegangsbewijs of van deze speciale toelating. Betreding van het camping- of festivalterrein impliceert een mogelijke aftasting. De bewakingsagenten kunnen de houders van een toegangsbewijs of van de speciale toelating, van hetzelfde geslacht als het hunne, verzoeken zich vrijwillig aan een oppervlakkige controle van kleding en bagage te onderwerpen, teneinde voorwerpen te detecteren waarvan het binnenbrengen op het camping- of festivalterrein het verloop van het festival of de camping kan verstoren, de veiligheid van de andere bezoekers in het gedrang kan brengen en de openbare orde kan verstoren. De bewakingsagenten kunnen om afgifte van die voorwerpen verzoeken.

ARTIKEL 7
Het is de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating die zich aanbieden tot de toegang van het camping- en festivalterrein alsook de aanwezige personen op het caming- of festivalterrein verboden binnen te brengen, te laten binnen brengen of in het bezit te zijn van de volgende voorwerpen:
- flessen, glazen, drugs of opwekkende middelen, e.a.
- mensen die om medische reden (vb. diabetes) voedingsmiddelen of medicijnen hiervoor bijhebben dienen in het bezit te zijn van een medisch attest.
- deo of parfum in grote flessen of spuitbussen (cosmeticaproducten in normale vorm en grootte zijn toegelaten (max 50ml).
- enig toestel (paraplu, parasol, statief voor film- of foto-apparaat, wandelstok) dat door de security-diensten aan de ingang wordt beschouwd als gevaarlijk voor de andere camping- of festivalbezoekers kan geweigerd worden.
- projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige toestand.
- ontvlambare producten of materialen, spuitbussen.
- pyrotechnische voorwerpen zoals Bengaals vuur, …
- geen gasflessen voor de BBQ, enkel kleine BBQ's zijn toegelaten in de hiervoor ingerichte BBQ-zone op het campingterrein.
- om het even welk wapen of gevaarlijk, snijdend of kneuzend voorwerp dat als dusdanig zou kunnen worden gebruikt (stokken, kettingen, slag-, steek- of stootwapens, e.a.).
- alles dat als middel kan gebruikt worden om de orde te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en/of schade toe te brengen aan goederen en personen.
- droogijs.
- dieren worden niet toegelaten op het camping- en festivalterrein.

ARTIKEL 8
Op het camping- en festivalterrein is het voor de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating ten strengste verboden:
- zichzelf toegang proberen te geven tot niet toegankelijke delen of zich te bevinden in de niet toegankelijke gedeelten van het terrein overeenkomstig het toegangsbewijs of de speciale toelating, zoals bv. productielokalen, artiestenloges, neutrale en VIP zones, perslokalen, burelen, backstage ruimtes, enz.
- tenten, constructies, hekkens of omheiningen, afsluitingen, lichtmasten, tafels, banken, of enige andere infrastructuur van het terrein te beklimmen.
- de toegangen, uitgangen en evacuatiewegen te belemmeren en zich op deze plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden of het verlaten van het terrein.
- zich te vermommen of zich aan de herkenbaarheid te onttrekken, de orde te verstoren en de veiligheid van het publiek in het gedrang te brengen.
- verkopen of in verkoop brengen van dranken, voeding of enig ander product zonder de uitdrukkelijke toelating van de organisator.
- te gooien of te schieten met enig voorwerp of vloeistof of enig ander product in losse of gasachtige toestand.
- kampvuur te houden.
- te roken in zones waar een rookverbod geldt.
- te wildplassen.
- te overnachten in de wagen op de parking van de camping.
- alle voertuigen die zich op het terrein bevinden dienen van een sticker, uitgegeven door de organisatie, te zijn. Overtreders zullen weggesleept worden ten koste van de overtreder.

ARTIKEL 9
Parkeren moet gebeuren op de daarvoor voorziene zones. De organisatie heeft het recht om fout geparkeerde wagens, caravans of mobilhomes weg te laten slepen. Caravans en mobilhomes zijn niet toegelaten op de camping en er is ook geen speciale zone voor voorzien.

ARTIKEL 10
Op het camping- en festivalterrein zijn teksten, symbolen, afbeeldingen, gebaren en onbetamelijke uitlatingen die aanleiding geven tot racisme, xenofobie, provocatie en discriminatie verboden.

ARTIKEL 11
Op het camping- en festivalterrein zullen de bezoekers steeds de richtlijnen van de organisator of de door hem aangestelde of gemandateerde personen opvolgen. Bij niet opvolging kunnen deze personen van het terrein worden verwijderd. De organisator kan hiervoor zo nodig beroep doen op de politiediensten. De houder van een toegangsbewijs verklaart zich akkoord met elke instructie die wordt opgelegd door de organisator in het kader van de openbare orde en de veiligheid tijdens het evenement.

De bezoekers die om één van bovenstaande redenen van het terrein worden verwijderd, worden voor de rest van de duur van de camping en het festival de toegang tot het terrein ontzegd, ook al zijn ze in het bezit van een nieuw en geldig toegangsbewijs of speciale toelating.

Indien de organisator om veiligheidsredenen het recht van toegang tot de camping of het festival aan iemand weigert, mag de organisator om dezelfde redenen het toegangsbewijs van die persoon ontnemen en de verdere toegang ontzeggen om te vermijden dat de betrokken persoon later opnieuw zou trachten het terrein te betreden. Indien de organisator om dezelfde redenen de betrokken persoon van het terrein laat verwijderen, is de organisator er niet toe gehouden het toegangsbewijs terug te betalen.

ARTIKEL 12
De organisator behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen het recht voor om:
- de camping of het festival te onderbreken of stop te zetten.
- de toeschouwers tijdelijk op het terrein op te houden bij het einde van het festival.
- het terrein geheel of gedeeltelijk te ontruimen.
- de toegang tot het terrein te weigeren ondanks het in bezit zijn van een geldig toegangsbewijs.
- de organisator kan genoodzaakt zijn het programma of de uurregeling van de camping of het festival te wijzigen. In dat geval blijft het toegangsbewijs geldig en wordt het noch geruild, noch terugbetaald.

ARTIKEL 13
Onder verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot “Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 tot omzetting van de Richtlijn 95 / 46 / EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens" wordt de campingbezoeker in kennis gesteld dat de organisator op grond van veiligheidsoverwegingen gegevens verzamelt en verwerkt in een geautomatiseerd bestand. Deze wet reglementeert het verwerken en het recht op inzage van persoonlijke gegevens. De persoonlijke gegevens ontvangen bij de aankoop van het toegangsbewijs kunnen door de organisator gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Alle persoonlijke data van deze bestanden zijn conform de regelingen van de wet van 8/12/1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Q-DanceBass Events